Polityka Prywatności

Firmie RADISS” s.c. bardzo miło jest gościć Państwa na naszej stronie. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem. Pragniemy, by czuli się Państwo bezpiecznie, odwiedzając nasze strony internetowe. Poniżej znajdą Państwo objaśnienia dotyczące rodzaju informacji zbieranych przez nas podczas wizyty użytkownika na naszej witrynie internetowej oraz sposobu ich przetwarzania.

 1. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych zebranych na tej stronie jest „RADISS” s.c. GRODZKI ROBERT STEFAN, MALEWSKI ADAM ROBERT  z siedzibą w Warszawie (01-813), ul. Marymoncka 105/58, e-mail: biuto@radiss.pl. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych, marketingowych, w tym newslettera, na które Państwo wyrazicie zgodę. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia poprzez wysłanie do nas maila z wskazaną dyspozycją. Podając swoje dane zgadzają się Państwo na wykorzystanie tych danych przez RADISS” s.c. zgodnie z treścią oświadczenia. Informujemy, że korzystanie z naszej strony internetowej oznacza akceptację przez Państwa niniejszej polityki. Kontakt ze Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych: e-mail: biuro@radiss.pl.
 2. Dane osobowe
  Korzystanie z naszej witryny internetowej nie wymaga podawania przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych. Możemy jednak wymagać danych osobowych do kompleksowej obsługi użytkownika. “Dane osobowe” oznaczają informacje na temat określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmują one bezpośrednie informacje o użytkowniku, takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, nr NIP oraz numer telefonu, czy adres IP, pozyskane w procesie profilowania przy pomocy np. Google Analytics. Takie dane osobowe będą przez nas zbierane, użytkowane i przekazywane wyłącznie wtedy, gdy będzie to dozwolone przez przepisy prawa, jeśli będzie to konieczne do korzystania przez użytkownika z którejkolwiek z naszych ofert, lub jeśli użytkownik udzieli wcześniej zgody na zbieranie i ewentualne przekazywanie danych podmiotom trzecim.
 3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
  Kiedy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, nasze serwery sieci web przechowują dane o połączeniu z komputerem wysyłającym jego żądanie (adres IP), naszych stronach internetowych odwiedzonych przez tego użytkownika, dacie i czasie trwania odwiedzin, identyfikatorze rodzaju przeglądarki i systemie operacyjnym użytkownika (“Agencie użytkownika”) oraz witrynie internetowej, z której użytkownik przeszedł na naszą stronę (“Witrynie odnoszącej”). Powyższe dane będą przez nas analizowane na potrzeby statystyczne, w postaci zagregowanej, bez wiązania ich z poszczególnymi użytkownikami. Wszelkie dodatkowe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail, nie będą zbierane, chyba że zostaną podane dobrowolnie przez użytkownika, na przykład w związku z wnioskiem online, prośbą o dane w formularzu do kontaktu, prenumeratą newslettera, czy wyrażeniem zgody na wysyłanie treści marketingowych. Użytkownik ma w każdym czasie prawo do żądania poprawienia podanych danych bądź ich usunięcia. Jeśli użytkownik nie chce podawać określonych danych, tj. związanych z wnioskiem, w postaci elektronicznej, może się z nami skontaktować pisząc na nasz adres pocztowy podany w stopce adresowej strony.Na naszych stronach internetowych nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych identyfikacyjnych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych ani nie rozsyłamy wiadomości w imieniu osób trzecich.
 4. Użytkowanie i ujawnianie danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia Państwa życzeń, tzn. do zawarcia z Państwem umowy, odpowiedzi na Państwa zapytanie, w związku z Państwa wnioskiem online lub do wysłania zaprenumerowanego przez Państwa newslettera. Do tworzenia ankiet związanych z produktami lub do celów marketingowych wykorzystamy te dane wyłącznie wtedy, jeśli użytkownik wcześniej udzieli nam na to pisemnej zgody lub, w zakresie dopuszczanym przez prawo, wypełni pole zgody w kwestionariuszu osobowym. Dane osobowe użytkownika będą przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do zawarcia umowy po uprzednim wyrażeniu zgody przez użytkownika lub jeśli będą na to pozwalać przepisy prawa. Jeśli przekazanie danych osobowych zewnętrznemu dostawcy usług będzie konieczne do dostarczania usługi lub rozpatrzenia wniosku, to zapewnimy, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, ich zgodność z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO). Ponadto zobowiążemy naszych zewnętrznych dostawców usług do zachowania zgodności ze stosownymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych , np. z RODO, do zachowania poufności tych danych oraz do ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, gdy już nie będą potrzebne.
 5. Bezpieczeństwo
  Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte standardy bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, aby chronić dane osobowe i informacje przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. W szczególności zapewniamy przestrzeganie wszystkich stosownych zobowiązań do zachowania poufności oraz technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem ujawnianiu i przetwarzaniu takich informacji i danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Dostęp do identyfikacyjnych danych osobowych mają wyłącznie upoważniene osoby RADISS” s.c., które zobowiązałe się zachować poufność tych danych.Staramy się, aby przetwarzanie danych następowało w oparciu następujące zasady :

  • zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście,
  • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
  • w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą;
  • nie transferowane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

  Państwa dane są przechowywane przez RADISS” s.c. w bezpiecznym środowisku operacyjnym, bez publicznego dostępu do nich.

  W razie chęci skontaktowania się z nami przez e-mail, prosimy o zwrócenie uwagi na to, że nie gwarantujemy poufności przesłanych informacji. Do treści wiadomości elektronicznych mogą uzyskać dostęp osoby trzecie. Z tego względu zalecamy, by poufne dane osobowe, przykładowo dokumentację wnioskową, przesyłać nam wyłącznie pocztą rejestrowaną.

 6. Dostęp do informacji
  Aktualizacji danych osobowych można dokonać wysyłając do nas e-mail na adres abi@inventia.pl.Nie przyjmujemy odpowiedzialności za bieżącą weryfikację aktualności przechowywanych danych osobowych. W miarę możliwości, gdy RADISS” s.c. zostanie powiadomiona o tym, że dane osobowe podane za pośrednictwem strony internetowej są już nieaktualne, dokona odpowiednich zmian, na podstawie zaktualizowanych informacji podanych przez zweryfikowanego użytkownika.W razie potrzeby uzyskania dostępu do przekazanych nam danych osobowych, mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do tych informacji i mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z powyższego adresu email.Mogą Państwo w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych lub wycofać swoją zgodę na ich wykorzystywanie. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania takich danych osobowych.W każdym czasie możecie Państwo sprawdzić, jakie z Państwa danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu zostały przez nas zebrane oraz w razie konieczności możecie Państwo żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), w szczególności jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Możecie Państwo żądać przeniesienia danych albo wnieść skargę do organu nadzoru. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z przedstawicielem Administratora poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.Informujemy, że nie mamy obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
  b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
  d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni udzielić koniecznych informacji.
 7. Newsletter
  Jeśli życzą sobie Państwo otrzymywać któryś z naszych newsletterów, będziemy potrzebować Państwa ważnego adresu e-mail oraz danych umożliwiających nam zweryfikowanie, że dana osoba jest właścicielem podanego adresu e-mail oraz że zgadza się na otrzymywanie wybranego newslettera. W tym celu wyślemy do Państwa mail potwierdzający z prośbą o weryfikację. Nie będą zbierane żadne inne dane osobowe, chyba że Państwo podacie je dobrowolnie w celu innej formy kontaktu. Otrzymane dane wykorzystamy wyłącznie do wysłania newslettera i nie ujawnimy ich żadnym osobom trzecim. Po zaprenumerowaniu newslettera przez użytkownika będziemy przechowywać jego adres IP wraz z adresem e-mail oraz czasem/datą rejestracji. Dane te są przechowywane wyłącznie jako dowód na wypadek niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail użytkownika przez osobę trzecią i zarejestrowania się przez nią, bez wiedzy danego użytkownika, w celu otrzymywania newslettera. Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać swoją wcześniejszą zgodę na przechowywanie podanych danych i adresu e-mail, a także na ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera. Wycofania można dokonać poprzez kliknięcie odnośnika w newsletterze, umieszczonego zazwyczaj na końcu wiadomości, lub wysłanie powiadomienia na adres do kontaktu podany w newsletterze, bądź adres zwrotny, z którego dostarczony był newsletter.
 8. Ochrona danych – Google Analytics
  Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki sieciowej dostarczanej przez firmę Google, Inc. (“Google”). W ramach tej usługi wykorzystywane są pliki typu “cookies”, czyli pliki tekstowe umieszczane w komputerze użytkownika po to, by łatwiej było analizować, w jaki sposób użytkuje on odwiedzaną witrynę internetową. Informacje wygenerowane przez plik typu “cookies” o sposobie korzystania z witryny internetowej przez użytkownika standardowo są przekazywane do firmy Google i przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych. Poszerzyliśmy jednak w tej witrynie internetowej usługę Google Analytics o kod “anonymizeIP”. Z tego względu adres IP użytkownika zostanie skrócony przez firmę Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pełen adres IP będzie przekazywany do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych tylko w wyjątkowych przypadkach i będzie tam skracany. Firma Google będzie korzystać z tych informacji w imieniu operatora niniejszej witryny internetowej, w celu oceny sposobu jej użytkowania przez użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności w witrynie internetowej dla operatorów witryn internetowych i dostarczania innych usług operatorowi tej witryny internetowej, związanych z aktywnością w witrynie oraz korzystaniem z Internetu. Można nie zgodzić się na stosowanie plików typu “cookies”, zaznaczając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, należy jednak mieć na uwadze, że może to skutkować niemożnością korzystania w pełni z niniejszej witryny internetowej.Można również zapobiegać zbieraniu danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez pliki typu “cookies” odnoszących się do sposobu korzystania przez użytkownika ze strony oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej ze strony: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Alternatywnie, w szczególności w przypadku przeglądarek w mobilnych urządzeniach końcowych, można zapobiegać pobieraniu danych w ramach usługi Google Analytics, klikając ten link. Na komputerze zostanie zamieszczony plik typu “opt-out cookies”, który zapobiegnie zbieraniu danych użytkownika w przyszłości, gdy będzie on odwiedzać daną witrynę internetową. Wspomniany plik typu “opt-out cookies”, ustawiony w urządzeniu użytkownika, jest ważny tylko w danej przeglądarce i tylko w odniesieniu do naszej witryny internetowej. W przypadku usunięcia tego pliku z danej przeglądarki, trzeba będzie ustawić go ponownie. Korzystamy także z usługi Google Analytics, aby analizować dane z plików typu “DoubleClick cookies” oraz usługi AdWords, do celów statystycznych. Jeśli użytkownik woli, byśmy tego nie robili, może dezaktywować tę opcję w Menedżerze Preferencji Reklam.Dodatkowe informacje na temat warunków korzystania oraz ochrony danych podano na stronach: //www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz //www.google.de/intl/pl/policies.
 9. Zakładki społecznościowe
  W naszej witrynie internetowej znajdują się zakładki społecznościowe do takich portali, jak Facebook czy YouTube. Zakładki społecznościowe to zakładki internetowe, za pomocą których użytkownicy danej usługi mogą zbierać odnośniki i artykuły. W naszej witrynie internetowej występują one po prostu w postaci odnośników do odpowiednich usług. Użytkownik jest przekierowywany do witryny internetowej odpowiedniego dostawcy usługi po kliknięciu grafiki osadzonej w naszej witrynie; to znaczy, że dopiero wtedy informacje o użytkowniku są przekazywane stosownemu dostawcy usługi. Informacje na temat sposobu obsługi danych osobowych użytkownika korzystającego z tych witryn internetowych poprzez zakładki społecznościowe podano w politykach prywatności wymienionych poniżej. Korzystanie z omawianych usług jako takich, poza zakresem naszej oferty, regulowane jest wyłącznie przez polityki prywatności odpowiednich dostawców usług.
 10. Wtyczki społecznościowe portalu Facebook
  Na naszej witrynie stosowane są wtyczki społecznościowe (“Wtyczki”) sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwanej przez firmę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (“Facebook”). Wtyczki te mogą zostać rozpoznane na podstawie jednego z logo portalu Facebook (białe “f” na niebieskim kafelku, termin “Lubię to” lub znak “kciuka w górę”) lub mieć dodatek “Wtyczka społecznościowa portalu Facebook”. Z listą i wyglądem wtyczek społecznościowych portalu Facebook można się zapoznać na stronie: //developers.facebook.com/docs/plugins/. W przypadku wywołania strony internetowej uwzględnionej w niniejszej ofercie, zawierającej taki przycisk, przeglądarka użytkownika ustanowi bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. Zawartość wtyczki zostanie przekazana przez firmę Facebook bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i zagnieżdżona przezeń w witrynie internetowej. Z tego powodu nie mamy żadnego wpływu na zakres danych zbieranych przez firmę Facebook z wykorzystaniem tej wtyczki i w związku z tym, udzielamy Państwu informacji zgodnie z naszym stanem wiedzy: Uwzględnienie omawianej wtyczki powoduje otrzymywanie przez firmę Facebook informacji o tym, że dany użytkownik wywołał konkretną stronę naszej oferty. Jeśli użytkownik zalogował się do portalu Facebook, to portal ten może powiązać daną wizytę z kontem tego użytkownika w portalu Facebook. W przypadku interakcji użytkownika z wtyczką, na przykład kliknięcia przez niego przycisku “Lubię to”, bądź wysłania komentarza, stosowne informacje zostaną przekazane przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio do firmy Facebook i będą tam przechowywane. Możliwe będzie wykrycie przez firmę Facebook i przechowanie adresu IP użytkownika, nawet jeśli nie jest on członkiem portalu Facebook. Według informacji podanych przez firmę Facebook przechowywany w Polsce będzie wyłącznie zanonimizowany adres IP. Cel zbierania danych i ich zakres, zasady dalszego przetwarzania danych i korzystania z nich przez firmę Facebook, oraz powiązane prawa i opcje ustawień chroniące prywatność użytkownika przedstawione zostały w polityce prywatności portalu Facebook, na stronie: //www.facebook.com/about/privacy.Jeśli użytkownik jest członkiem portalu Facebook i nie chce, by portal ten zbierał o nim dane za pośrednictwem niniejszej oferty i łączył te dane z danymi członka przechowywanymi w firmie Facebook, należy wylogować się z portalu Facebook przed odwiedzeniem tej strony internetowej. Dodatkowe ustawienia i możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych do celów reklamowych dostępne są w ustawieniach profilu portalu Facebook na stronie: //www.facebook.com/settings?tab=ads.
 11. Wtyczki do portalu YouTube (nagrania wideo)
  W niniejszej witrynie internetowej wykorzystywane są wtyczki portali Youtube.de/Youtube.com, obsługiwanych przez firmę Youtube, LLC, Cherry Ave., USA – reprezentowaną przez firmę Google Inc. W przypadku wywołania naszej strony internetowej zawierającej taką wtyczkę ustanowione zostanie połączenie z serwerami firmy YouTube, a wtyczka zostanie pokazana na tej stronie internetowej poprzez powiadomienie przeglądarki użytkownika. Z tego powodu nie mamy żadnego wpływu na zakres danych zbieranych przez firmę YouTube z wykorzystaniem tego przycisku i, w związku z tym, udzielamy Państwu informacji zgodnie z naszym stanem wiedzy. Wywołanie strony internetowej zawierającej tę wtyczkę spowoduje przekazanie do serwera firmy YouTube informacji o tym, którą z naszych stron internetowych odwiedził użytkownik. Jeśli odwiedzający właśnie jedną z naszych stron użytkownik jest zalogowano do portalu YouTube jako jego członek, to firma YouTube powiąże tę informację z osobistymi kontami użytkownika na danych platformach. W przypadku skorzystania przez użytkownika z funkcji opisanej wtyczki, na przykład kliknięcia przycisku uruchamiającego nagranie wideo lub wysłania komentarza, informacje te zostaną powiązane na przykład z kontem tego użytkownika w portalu YouTube, czemu można zapobiec jedynie wylogowanie się z portalu YouTube przed skorzystaniem z wtyczki. Informacje na temat kolekcji i zastosowania platform lub wtyczek można znaleźć w polityce prywatności portalu YouTube na stronie: www.youtube.com.
 12. Wykorzystanie plików typu “cookies”
  Korzystamy z plików typu “cookies” i podobnych technologii (zwanych dalej “Ciasteczkami”) do ustalania preferencji użytkowników naszych witryn internetowych i optymalizowania tych stron. Ciasteczka to małe pliki umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Dzięki temu nawigacja na naszych stronach internetowych jest prostsza i są one bardziej przyjazne dla użytkowników. Można ich użyć do ustalenia, czy istniały już wcześniej połączenia pomiędzy urządzeniem końcowym użytkownika a naszymi witrynami internetowymi. Identyfikowane będzie tylko Ciasteczko na urządzeniu końcowym użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane w Ciasteczkach, jeśli jest to niezbędne ze względów technicznych, na przykład w celu umożliwienia bezpiecznego logowania.Ciasteczka są obowiązkowe dla prawidłowego funkcjonowania naszych stron internetowych. Korzystając z naszej witryny internetowej, użytkownik zgadza się na przechowywanie Ciasteczek na swoim urządzeniu końcowym.
  Niezaakceptowanie Ciasteczek przez użytkownika może skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszej oferty. Ciasteczka są niezbędne do prawidłowego działania witryn internetowych. Bez Ciasteczek nie można dostarczać takich usług, jak obszar logowania czy filtry treści.Ciasteczkami mogą posługiwać się osoby trzecie, takie jak wspomniane powyżej sieci społecznościowe, w celu zintegrowania zawartości, na przykład wtyczek społecznościowych, z naszymi witrynami internetowymi. Nie mamy dostępu do takich Ciasteczek ani wpływu na ich stosowanie.Większość przeglądarek akceptuje Ciasteczka automatycznie. W dowolnym momencie możesz usunąć je z urządzenia końcowego lub ustawić przeglądarkę tak, aby ich nie akceptowała; może to spowodować ograniczenia funkcjonalne naszej strony. Szczegółowe instrukcje, jak to zrobić, można znaleźć w przeglądarce internetowej lub u producenta urządzenia końcowego użytkownika. Polityka cookies
 13. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności
  Od czasu do czasu może zachodzić konieczność zmiany lub dostosowania niniejszej Polityki prywatności do przepisów prawa lub z powodów organizacyjnych. Prosimy o przeczytanie od czasu do czasu najnowszej wersji niniejszej Polityki prywatności, do której będą Państwo automatycznie przekierowywani po kliknięciu odnośnika wyświetlanego użytkownikom w chwili zażądania plików typu “cookies”. Wszelkie zmiany będą zawsze miały zastosowanie do danych osobowych zbieranych po wprowadzeniu tych zmian. Nie będą miały wpływu na ochronę danych zebranych przez nas i przechowywanych przed wprowadzeniem tych zmian.
 14. Prawa Użytkownika do informacji, korekty i usuwania; Prawo do bycia zapomnianym
  Na pisemny wniosek użytkownika poinformujemy go o tym, jakie jego dane (na przykład imię i nazwisko czy adres) przechowujemy. Możemy podawać użytkownikowi wyłącznie informacje, które dotyczą jego własnych danych. Uprzejmie prosimy o zrozumienie faktu, że w celu weryfikacji Użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swoich danych zawartych w systemie RADISS” s.c. Użytkownik posiada prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 15. Kontakt
  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o skontaktowanie się z nami na adres podany poniżej, adres podany w naszej stopce redakcyjnej lub na adres mailowy Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych abi@inventia.pl. Zawsze mogą Państwo zapytać nas o to, czy i jakie dane na Państwa temat przechowujemy. Mogą nam Państwo przesłać pocztą elektroniczną lub listownie, dowolne zapytanie o informacje, blokowanie, usuwanie i poprawki związane z Państwa danymi osobowymi czy też wycofaniem udzielonych zgód, jak również wszelkie sugestie dotyczące funkcjonowania tej strony.
 16. Przechowywanie danych
  Dane osobowe przekazane nam przez Państwa będą przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów prawa.Na przykład, dane kontaktowe osób odwiedzających stronę (np. informacje wygenerowane podczas rejestracji potrzebnej do uzyskania dostępu do określonych obszarów na stronie) będą przechowywane przez okres potrzebny do pełnej realizacji zlecenia lub do momentu, w którym użytkownik zażąda od nas usunięcia tych informacji. Informacje z list mailingowych, posty w dyskusjach i wiadomości email są przechowywane wyłącznie przez niezbędny do realizacji zleceń użytkowników.
 17. Postanowienia końcowe
  Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Namawiamy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.Zastrzegamy sobie możliwość uaktualniania lub zmiany niniejszej Polityki w każdym czasie przeze publikację na naszej stronie internetowej jej nowej wersji, dlatego prosimy Państwa o regularne sprawdzanie treści niniejszej Polityki prywatności.

Stan na styczeń 2021
RADISS” s.c.